स्नातक (बी.ए, शास्त्री, शास्त्री शिक्षाशास्त्री)

# Title Attachment Date
1 बी. ए. तृतीय वर्ष (स्वाध्यायी) pdf-icon
2 बी. ए., बी.एड. तृतीय वर्ष pdf-icon
3 बी.ए., बी.एड. द्वितीय वर्ष pdf-icon
4 बी.ए., बी.एड. प्रथमवर्ष pdf-icon
5 शास्त्री तृतीय वर्ष pdf-icon
6 शास्त्री द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम pdf-icon

स्नातक (बी.ए, शास्त्री, शास्त्री शिक्षाशास्त्री)

# Title Attachment Date
1 एम. ए. संस्कृत पाठ्यक्रम pdf-icon
2 एम. ए. योग पाठ्यक्रम pdf-icon
3 एम. ए. ज्‍योतिर्विज्ञान पाठ्यक्रम pdf-icon
4 आचार्यसाहित्‍य पाठ्यक्रम pdf-icon
5 आचार्य सिद्धान्‍त ज्‍योतिष पाठ्यक्रम pdf-icon
6 आचार्य शुक्‍लयजुर्वेद पाठ्यक्रम pdf-icon
7 आचार्य फलित ज्‍योतिष पाठ्यक्रम pdf-icon
8 आचार्य नव्‍यव्‍याकरण पाठ्यक्रम pdf-icon 05-08-2021

डिप्लोमा (पत्रोपाधि)

# Title Attachment Date
1 संस्कृतसम्भाषण डिप्लोमा pdf-icon
2 वैदिक गणित डिप्लोमा pdf-icon
3 वास्तुशास्त्र डिप्लोमा pdf-icon
4 प्रायोगिक ज्योतिष डिप्लोमा pdf-icon
5 पौरोहित्य डिप्लोमा pdf-icon
6 एम ए वास्‍तुशास्‍त्र पाठ्यक्रम pdf-icon
7 UG योग डिप्लोमा pdf-icon
8 PG योग डिप्लोमा pdf-icon